ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,9-17)

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Uczeń" w Krakowie jest prowadzona przez Fundację "Uczeń". Jest pierwszą w Krakowie szkołą objętą patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich (ACSI), w ramach którego działa obecnie ok. 24 tys. szkół w ponad 100 krajach.

Aktualności

O nas

Jesteśmy szkołą współpracującą z rodzicami, którym zależy na kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z chrześcijańskimi wartościami .
Tworzymy otoczenie, które sprzyja uczeniu się, stymuluje wszechstronny rozwój uczniów, daje właściwe motywacje do nauki i życia, uwzględniając ich możliwości i potrzeby.

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • dostosowywanie obciążeń finansowych związanych z edukacją w ChSPU do sytuacji materialnej rodzin,
 • właściwy dobór kadry pedagogicznej,
 • integrację treści nauczania z Biblią,
 • ścisłą współpracę z rodzicami w planowaniu i ewaluacji działań edukacyjnych oraz wychowawczych,
 • małą liczebność klas (generalnie do 16 uczniów, w przypadkach szczególnych Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę uczniów do 20),
 • zapewnienie jak najlepszych warunków lokalowych dla działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły (pełna infrastruktura szkolna),
 • stosowanie aktywizujących metod nauczania,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • przygotowanie uczniów do bycia chrześcijanami we współczesnym, postmodernistycznym świecie (kształtowanie chrześcijańskiego światopoglądu),
 • indywidualizację procesu dydaktycznego,
 • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności danych przez Boga.

Ze względu na ekumeniczny charakter szkoły, koniecznym było ustalenie doktryny szkoły, która uwzględnia podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie.

Treść doktryny powinna być przestrzegana w praktyce szkolnej, aby nie powodować rozdźwięku między nauczaniem w szkole, a nauczaniem w domu rodzinnym oraz w Kościele, do którego uczęszcza uczeń.

Z doktryną szkoły powinny zapoznać się wszystkie osoby zatrudnione w szkole i rodzice zapisujący do niej swoje dzieci.

 • Biblia jest słowem Boga i stanowi autorytet w sprawach życia i wiary. Pismo Święte powstało pod wpływem Boga, który inspirował wybranych przez siebie ludzi do jego napisania.
 • Istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy, wieczny Bóg w Trójcy Świętej
 • Bóg jest Stwórcą i Jego suwerenna moc jest widoczna w Bożej trosce o całe stworzenie oraz w dziele odkupienia
 • Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga, zrodzonym z Marii Dziewicy. Jego bezgrzeszne życie, odkupieńcza śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dokonały się po to, aby czyniąc zadość Bożej sprawiedliwości, objawić człowiekowi Boga i zbawić człowieka.
 • Duch Święty jest osobą wszechobecną przez całą wieczność. Jego rolą jest przekonywanie świata o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Duch Święty jest zaangażowany w dzieło zbawienia, a także w budowanie Kościoła
 • Bóg stworzył anioły, aby służyły i oddawały Mu cześć. Niektóre z nich, pod przywództwem szatana, zbuntowały się przeciwko Bogu i obecnie sprzeciwiają się planom i zamierzeniom Boga
 • Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby człowiek miał z Nim osobistą więź i panował nad ziemią. Początkowa bezgrzeszność ludzi została utracona w czasie upadku - świadomego sprzeciwienia się objawionej woli Boga - każdy człowiek, oprócz jedynego wyjątku, jakim był Jezus Chrystus, rodzi się grzeszny z natury i grzeszy
 • Zbawienie i usprawiedliwienie są możliwe jedynie z łaski Bożej, przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Odkupienie człowieka, możliwe dzięki ofierze Chrystusa, przyniosło tym, którzy Mu zaufali, przebaczenie grzechów, pełne pojednanie z Bogiem i włączenie do rodziny Bożej, jako Jego dzieci
 • Kościół jest duchowym organizmem, składającym się z ludzi nawróconych; którzy uwierzyli Bogu i zostali odrodzeni przez Ducha Świętego. Głową tego Kościoła jest Chrystus. Celem Kościoła jest uwielbianie Boga i budowanie Jego Królestwa na ziemi
 • Chrystus powróci na ziemię, aby sądzić żywych i umarłych - zbawieni dostąpią wiecznego życia z Bogiem, a nie zbawieni, wiecznego oddzielenia od Boga

Zachęcamy Państwa do przekazania na rzecz naszej szkoły 1,5% podatku PIT.

Pieniądze, które wpłyną z tego tytułu na nasze konto, zostaną wykorzystane na zakup niezbędnych pomocy naukowych. W zeszłych latach z 1,5% udało się nam wyposażyć szkołę w rzutniki multimedialne oraz inne pomoce dydaktyczne.

Aby wpłacić pieniądze na rzecz ChSPUczeń, należy w odpowiednich rubrykach druków PIT wpisać:
Nazwa OPP - STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA
Numer KRS - 0000052078
Wnioskowana kwota - wpisać wartość możliwego odpisu
Wyrażam zgodę - zaznaczyć, lub nie, zgodę na przekazanie danych osobowych OPP
Cel szczegółowy - Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 "Uczeń" w Krakowie

Źródła finansowania kształcenia w Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 1 „Uczeń”.

 • dotacja z Urzędu Miasta Krakowa
 • czesnego
 • darowizna na cele edukacyjne przekazywanych przez rodziców naszych uczniów na rzecz szkoły oraz sponsorów
 • 1,5% odpisu podatkowego przekazywany przez społeczność i przyjaciół Szkoły

Koszty ponoszone przez rodziców dziecka zapisanego do NChSPzOI Nr 1 „UCZEŃ” przedstawiają się następująco:

 • jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w wysokości 1000 zł
 • czesne od września 2024 - 900 zł
 • darowizna według uznania Rodziców.

Powyższa opłata  związana jest z uczestnictwem dziecka w:

 • dodatkowych zajęciach obowiązkowych, wynikających ze zwiększonego wymiaru godzin w zakresie przedmiotów ustalonych przez MEN (np. j. angielski, matematyka, j. polski, przyroda, biologia i geografia),
 • dodatkowych zajęciach obowiązkowych, wynikających z siatki godzin ustalonej przez NChSPzOI Nr 1 „UCZEŃ” (np. lekcja biblijna),
 • zajęciach opiekuńczych (świetlica),
 • zajęciach pozalekcyjnych (tzw. kółka zainteresowań),
 • zajęciach logopedycznych, fizjoterapii, dogoterapii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (organizowanych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej).

Uczniowie, za dodatkową opłatą, mogą uczestniczyć, na wniosek rodziców w dodatkowych zajęciach lekcyjnych takich jak basen, szermierka. Wysokość opłat zależy od rodzaju zajęć i jest ustalana przez dyrektora na podstawie kosztów na początku roku szkolnego.

Wszystkie opłaty należy kierować na konto:

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Uczeń" ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków
Santander Bank oddział w Krakowie
Numer konta: 51 1090 1665 0000 0001 2213 9562

Darowizny przyjmowane są na konto:

Fundacja "Uczeń" ul. Armii Krajowej 4, 30-150 Kraków
Santander Bank oddział w Krakowie
Numer konta: 09 1090 2053 0000 0001 4681 9252

Nasza świetlica zaprasza wszystkie  RANNE PTASZKI  już od godziny 7.00.
Zajęcia opiekuńcze trwają aż do rozpoczęcia pierwszej lekcji o 8:50. O godzinie 8:30 codziennie zapraszamy wszystkich uczniów Na Poranek z Panem Bogiem. Po lekcjach można korzystać ze świetlicy do godziny 17.00.
Nasza świetlica jest wyjątkowa - w zajęciach mogą brać udział wszyscy uczniowie,  od pierwszaka po ósmoklasistę. W świetlicy możemy wypocząć, albo odrobić prace domowe pod okiem naszych opiekunów.
Jest to też miejsce w którym możemy się dużo nauczyć. Prowadzone są dla nas zajęcia plastyczne, teatralne i inne rozwijające naszą kreatywność i pomysłowość. A kiedy mamy już dość siedzenia przy stolikach, to czekają na nas konkursy zręcznościowe, zajęcia sportowe i wycieczki. Jak widzicie, godziny spędzone w świetlicy, to nie jest czas stracony. W atmosferze zachęty i akceptacji możemy ćwiczyć, poszukiwać, rozwijać nasze talenty. A przecież właśnie po to jest szkoła!

A w naszej świetlicy można brać udział m.in w:
- warsztatach plastycznych,
- warsztatach robótek ręcznych,
- warsztatach biblijni bohaterowie,
- warsztatach technicznych,
- warsztatach językowych, biblijnego klubu filmowego i inne

Jak zapisać się do świetlicy?

Nic prostszego! Wystarczy pobrać plik Karta zgłoszenia i wypełniony złożyć u wychowawców świetlicy.
Jeśli potrzebują Państwo upoważnić kogoś jednorazowo do odbioru dziecka wystarczy pobrać plik i złożyć u wychowawców jednorazowe Upoważnienie. Podobnie jeśli jednorazowo chcą Państwo, aby dziecko wróciło samodzielnie do domu - Zgoda na samodzielny powrót.

W Oddziale Przedszkolnym udzielamy dzieciom wsparcia w procesie wszechstronnego i całościowego rozwoju w atmosferze szacunku i akceptacji. Uczymy życia opartego na fundamencie wiary w Boga, wprowadzamy w świat wartości chrześcijańskich, kultury, wiedzy i miłości do Ojczyzny. Prowadzone przez nas zajęcia dydaktyczne są zgodne z podstawą programową, a także odpowiednio dostosowane do wieku i rozwoju naszych podopiecznych. Głównym celem naszego oddziaływania jest wspomaganie rozwoju dzieci, budowanie ich systemu wartości, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych.

W Oddziale Przedszkolnym: stwarzamy dzieciom odpowiednie warunki, które sprzyjają wspólnej i zgodnej zabawie i nauce, troszczymy się o ich zdrowie i sprawność fizyczną, budujemy dziecięcą wiedzę o świecie przyrodniczym, społecznym i technicznym, promujemy chrześcijański system wartości, wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych, kształtujemy poczucie przynależności społecznej, zapewniamy im lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, dążymy do tego, by dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe, wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.

HARMONOGRAM DNIA:

8.00 – 8.50 Schodzenie się dzieci. Poranek biblijny.
8.50 – 9.35 Zajęcia inicjowane przez nauczyciela rozwijające sprawność fizyczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną. Zajęcia umuzykalniające. Ćwiczenia poranne.
9.35 – 10.00 Czynności samoobsługowe, higieniczne. Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
10.00 – 10.30 Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.
10.30 - 11.15 Zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej i ruchowej.
11.15 – 12.10 Spacer, gry terenowe, zabawy na podwórku szkolnym lub placu zabaw. Obserwacje przyrodnicze. Zajęcia ruchowe w sali przedszkolnej (w razie niekorzystnej aury).
12.10 – 13.00 Obiad - wspieranie samodzielnych działań dzieci, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
13.00 – 13.30 Odpoczynek ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub czytanie książek.
13.30 – 14.00 Język angielski / Zajęcia dydaktyczne.
14.00 – 14.30 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.
Czynności samoobsługowe, higieniczne.
14.30 – 14.50 Podwieczorek.
14.50 – 16.00 Zabawy dowolne. Praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych. Zabawy na podwórku szkolnym lub placu zabaw zależnie od pogody lub Działania plastyczno-konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową oraz grafomotorykę.

W godzinach 7.00 – 8.00 i 16.00 – 17.00 dzieci mogą przebywać w świetlicy szkolnej.

Nasza kadra

Poznaj kadrę pedagogiczną,
która opiekuje się dziećmi każdego dnia.

Danuta
Jaje

Dyrektor szkoły, Matematyka

Joanna
Podbielska

Wicedyrektor szkoły, współorganizowanie kształcenia

Monika
Dyba

obsługa sekretariatu

Magdalena
Kostrz-Jaje

pedagog, pedagog specjalny

Justyna
Pięta

Psycholog

Agata
Grochowicz

przyroda, geografia,współorganizowanie kształcenia

Agata
Rysiewicz

edukacja wczesnoszkolna, historia, wos

Agnieszka
Cichoń

Wychowanie fizyczne

Angelika
Dyba

współorganizowanie kształcenia

Anna
Charzewska

współorganizowanie kształcenia

Anna
Madyda

Biologia, Chemia

Danuta
Jaje

Dyrektor szkoły, Matematyka

Dominika
Borek

współorganizowanie kształcenia

Dorota
Plutecka

Plastyka

Irina
Koroleva

Fizyka

Izabela
Sawicka

j. niemiecki, logopeda

Jakub
Pach

Wychowawca świetlicy, Wychowanie fizyczne

Joanna
Podbielska

Wicedyrektor szkoły, współorganizowanie kształcenia

Kamila
Kuźnik

przedszkole

Katarzyna
Kubień-Jewulska

Kierownik świetlicy

Katarzyna
Więcek

przedszkole, logopeda

Liliana
Groth

godzina biblijna

Magdalena
Kostrz-Jaje

pedagog, pedagog specjalny

Magdalena
Romanowska

j. angielski

Magdalena
Zawora

współorganizowanie kształcenia

Marcin
Wojtyła

współorganizowanie kształcenia

Marta
Pieprzowska-Pokrywka

j.polski, logopeda

Monika
Figiel

współorganizowanie kształcenia

Monika
Rzepecka

współorganizowanie kształcenia

Natalia
Wesołowska

J. Polski

Olesia
Chernyshova

Informatyka

Paulina
Sienniak

przedszkole

Teresa
Gacek

Edukacja wczesnoszkolna

Violetta
Kędzior

Edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

Wioleta
Hosaniak

Matematyka

Łukasz
Pokusa

Religia

Rekrutacja

Nabór do wszystkich klas jest otwarty!
Aby zapisać dziecko do naszej szkoły, należy:

Dane Kontaktowe

Nasza szkoła mieści się w wynajętych pomieszczeniach Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości.

AdresNiepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 "Uczeń"

ul. Armii Krajowej 4
30-150, Kraków

Sekretariat Szkoły czynny:
od poniedziału do czwartku w godz. 8:00 - 15:00
w piątki nieczynne - dzień wewnętrzny.
(w czasie wakacji w godz. 10:00 - 14:00).

Telefon+48 512-486-815

EMAILSekretariat: sekretariat@uczen.org.pl